Smlouva o dílo

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo

 

1         Smluvní strany

OBJEDNATEL:

...............................................................................................

....................................................

....................................................

 

IČO: .................................

Mobil: .....................................

Email: .....................................


ZHOTOVITEL:

POTRAVINY.eu, s.r.o.

Irkutská 10

040 12 Košice, Slovensko

 

IČO : 36 690 261

DIČ :  202 226 1967

IČ DPH : SK2022261967

 

Mobil: +420 608 175 504 (CZ), +421 911 150 447 (SK)

Email: martin@hajman.eu,  Web: www.hajman.eu

 

uzavírají tuto smlouvu

 

2         Předmět smlouvy

Dodavatel se zavazuje provést práci na objektu ul.: ............................................

 

v rozsahu: ( dále jen dílo )

 

Rozsah prací:

 • ......................................................
 • ......................................................

3         Termín plnění

 • Práce budou zahájeny dle dohody s objednatelem.
 • Práce budou ukončeny za max. ............... dní od započetí prací.

·         Zahájení prací: uhrazení a připsání finančních prostředků na účet·         Ukončení a předání prací: potvrzeno předávacím protokolem

 • Doba provedení prací za max. ........................ dní.

 

4         Cena za dílo

 • Cena: ..................................

 

5         Smluvní pokuty

Penále za zaviněné prodlení je 0,05% denně z celkové částky.

 

V případě nepříznivých klimatických vlivů ( trvalý déšť, silný vítr, tropické teploty, mráz aj. ), při kterých nemohly být výškové práce vykonávány, je objednatel  povinen přistoupit na nový termín, aniž by využil výše uvedeného penále.

 

6         Povinnosti objednatele

Před zahájením prací objednatel zabezpečí:

 • objednatel zaručí zhotoviteli nerušené provádění prací ze strany uživatelů domu
 • napojení na vodu a elektřinu ( 220 V )
 • objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad se sod či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele v přiměřené lhůtě odstranit.

 

7         Povinnosti zhotovitele

 • zachování čistoty a pořádku na staveništi a v přilehlém okolí, v případě znečištění zajistí odstranění nepořádku
 • po dokončení výše uvedených prací zhotovitel vyklidí staveniště do 1 dne po odevzdání díla objednateli
 • v případě vzniklých škod se zhotovitel zavazuje vzniklé škody uvést do původního stavu na " vlastní náklady".

 

8         Záruka na dílo

Zhotovitel poskytuje záruku v trvání 12 měsíců.

 

9         Jiná ujednání

Smluvní strany se dohodly, že pokládají za porušení smluvních povinností uvedených v následujícím odstavci za porušení podstatné:

 • nedodání některých částí díla
 • prodlení zhotovitele s dodáním díla
 • překročení smluvní ceny
 • prodlení objednavatele podle čl.6.
 • prodlení zhotovitele podle čl.7.
 • nedodržení zaručených vlastností díla podle čl.9.

 

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu své činnosti v místě plnění smlouvy postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby objednateli či třetím osobám nevznikla žádná škoda nebo újma a práce provádět v souladu s platnými právními předpisy a normami. Při provádění prací je zejména povinen dbát obecně bezpečnostních požadavků, kterými se rozumí i zajištění bezpečnosti osob na chodníku přiléhajícímu k domu, a požárních, hygienických a dalších předpisů.

 

10    Platební a fakturační vztahy

 • Zhotovitel vystaví zálohovou fakturu ve výši 30-ti % z celkové ceny za dílo, ve výši  ................................., která je splatná při podpisu smlouvy.
 • Objednatel uhradí zálohovou fakturu zhotoviteli v řádném termínu splatnosti.
 • Zhotovitel vystaví konečnou fakturu při předání dokončeného díla ve výši   ................................, která  je splatná do 10-ti dnů od vystavení faktury  objednateli.
 • Objednatel uhradí konečnou fakturu zhotoviteli po dodání díla v řádném termínu splatnosti.
 • V případě prodlení objednatele s uhrazením konečné faktury vzniká zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

 

11    Závěrečná ujednání

 • Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, kdy každý stejnopis má funkci originálu.
 • Jeden stejnopis obdrží zhotovitel. Jeden stejnopis obdrží objednatel.
 • Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými zástupci obou smluvních stran.

 

 

 

 

 

 

 

 

          Objednatel:                                                                            Zhotovitel:

 

( datum, podpis, razítko )                                                        ( datum, podpis, razítko )